Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Trang Chủ                                                    Gởi Ư Kiến  

PHÉP ĐỘN THIÊN CƯƠNG

 

 • Những ngày không vong trong các tháng: (Không nên bói)  

         Tháng  1: ngày 14, 22.  (ngày âm lịch)

           Tháng 2:    ngày 12, 21.

            Tháng 3:    ngày 12.

            Tháng 4:    ngày 11, 19.

            Tháng 5:    ngày 10, 18.

            Tháng 6:    ngày 9, 17.

            Tháng 7:    ngày 8, 16.

            Tháng 8:    ngày 7, 8.

            Tháng 9:    ngày 14, 22.

            Tháng 10:    ngày 21, 23.

            Tháng 11:    ngày 12, 20.

            Tháng 12:    ngày 22, 27.

 • Bấm độn trong ḷng bàn tay.

       

 • Khi nào th́ nên độn.

            - Khi nào động ḷng thắc mắc một việc ǵ đó.

            - Khi phải lên đường bất đắc dĩ.

            - Lúc quân đội bị vây cần phải đánh ra.

            - Có người lạ mặt đến nhà, ta chưa hiểu lợi hại ra sao.

            - Phải đi cầu quư nhân giúp ta. 

            - Bị bệnh cần biết có khỏi hay không.

            C̣n nhiều việc khác cần đến là độn, nhưng đừng bao giờ độn v́ chuyện tầm bậy v́ có độn cũng không linh nghiệm.

 • Vị trí khởi điểm.

            Bắt đầu phải căn cứ mà bấm điểm khởi hành:

            - Tháng 1 hay tháng 9 th́ bắt đầu từ cung Sửu kể là mùng 1.

            - Tháng 2 hay tháng 8 th́ bắt đầu từ cung Tư kể là mùng 1.

            - Tháng 3 hay tháng 7 th́ bắt đầu từ cung Hợi kể là mùng 1

            - Tháng 5 th́ bắt đầu từ cung Dậu kể là mùng 1.

            - Tháng 4 hay tháng 6 th́ bắt đầu từ cung Tuất kể là mùng 1.

            - Tháng 11 th́ bắt đầu từ cung Măo kể là mùng 1.

            - Tháng 10 hay tháng 12 th́ bắt đầu từ cung Thân kể là mùng 1.

 • Cách Bói.

            - Vị trí chánh và phụ của Thiên Cương:

 1. Thiên Cương gia Mạnh:

          Vị trí chính của Thiên Cương là Tư Ngọ Măo Dậu, khi nào bấm quẻ dừng lại đúng vào 1 trong 4 cung đó th́ quẻ bói đó được gọi là quẻ "Thiên Cương gia Mạnh".

 1. Thiên Cương gia Trọng:

          Khi nào bấm quẻ dừng lại ở quá vị trí chính của Thiên Cương 1 cung th́ gọi là quẻ "Thiên Cương gia Trọng" tức là nhằm vào các cung: Th́n, Tuất, Sửu, Mùi.)

 1. Thiên Cương gia Qúy:

          Nếu bấm quẻ dừng lại quá chỗ vị trí chính của Thiên Cương 2 cung th́ gọi là quẻ "Thiên Cương gia Qúy" tức là nhằm các cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

 1. Hà Khôi, Đăng Minh, Thuần Hậu:

          Đây là 3 danh từ đặc biệt: Thiên Cương gia Mạnh ở Tư gọi là Hà Khôi, Thiên Cương gia Trọng ở Sửu là Đăng Minh, Thiên Cương gia Qúy ở Dần là Thuần hậu.

            - Thí dụ 1:  Ngày 3 tháng giêng, giờ Th́n, có người nhờ bói quẻ cầu tài.

 1. Bấm từ cung Sửu là mùng 1 đến mùng 3 và dừng lại ở cung Măo.

 2. Từ cung Măo kể là giờ Tư và tính đến giờ Th́n th́ dừng lại ở cung Mùi.

 3. Mùi là vị trí Thiên Cương gia Trọng.

    - Thí dụ 2:  Ngày 20 tháng 5, giờ Thân, có người nhờ bói quẻ về _t́m người, chờ người.

 1. Từ cung Dậu là mùng 1 bấm đến ngày 20 th́ dừng lại ở cung Th́n.

 2. Từ cung Th́n là giờ Tư bấm đến giờ Thân th́ dừng lại ở cung Tư.

 3. Tư là vị trí Thiên Cương gia Mạnh.

 • Bài giải các quẻ bói Thiên Cương.

 • Bói cầu tài.

            Thiên Cương gia Mạnh cầu không xong.

            Gia Trọng  cầu được cũng c̣n chậm.

            Gia Qúy hễ cầu được thỏa ḷng. Từ phương Đông đến ấy may mắn.

 • Bói chờ tin người đi.

            Thiên Cương gia Mạnh ngóng hoài công.

            Gia Trọng : nữa đường đă sắp tới.

            Gia Qúy: người sắp đến rồi đây.   Nếu ḿnh cần đi khỏi cần đợi.

 • Bói ra đi. (trường hợp ḿnh đi)

            Thiên Cương gia Mạnh đừng nên đi.

            Gia Trọng : giữa đường gặp vui vẻ.

            Gia Qúy: đi ngay c̣n chờ ǵ. Thời giờ là quư đừng chậm trễ.

 • Bói giao dịch

             Thiên Cương gia Mạnh bất như ư.

            Gia Trọng : cứ làm không đáng lo.

            Gia Qúy: nên công nên việc đấy.

            Không ǵ cản trở, hăy tin nhau.

 • Bói buôn bán

             Buôn bán lời lỗ là chuyện thường.

             Gia Mạnh: đừng ham, lỗ lại buồn.

             Gia Trọng: thường thường không đáng kể.

            Gia Qúy: lời hơn.

 • Bói mất đồ: 

          Gia Mạnh: chắc không mất.

            Gia Trọng: c̣n t́m lâu mới ra.

            Gia Qúy: khó ḷng lấy lại được. Kẻ gian tẩu tán đến nơi xa.

 • Bói thưa kiện:

          Gia Mạnh: lôi thôi được giải ḥa.

            Gia Trọng: đối phương không đuối lư.

            Gia Qúy: thắng về ta.

 • Bói máy mắt:

            Gia Mạnh: điềm không hay. Ắt lo tai vạ ở bên ngoài.

            Gia Trọng: bạn thân qúy khách tới.

            Gia Qúy: phát tài.

 • Bói bệnh tật:

            Gia Mạnh: người đau nặng.

            Gia Trọng: đau thường chẳng phải lo.

            Gia Qúy: thuốc thang e khó lắm. Cầu thần lễ Phật thử xem sao. 

 • Bói sinh con:

            Gia Mạnh: đẻ con trai.

            Gia Trọng: phen này đẻ con gái.

            Gia Qúy: đáng lo cho sản phụ. Phải mau van vái kẻo nguy.

 • Điều cần nhớ:

  Phép bói này rất linh nghiệm nhưng phải nhớ tránh những ngày không vong.

 

 


12/31/2004 01:22:23 PM