Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Trang Chủ                                               Gởi Ư Kiến  

Bàn Tay Tính Tuổi

 

Các Giai Đoạn Thời Gian

Dựa vào các số trên mỗi đường để xác định thời gian tương ứng với sự việc xảy ra theo số tuổi.

   

Các Giai Đoạn Thời Gian Trên Đường Thái Dương và Thủy Tinh

Dựa vào các số trên mỗi đường để xác định thời gian tương ứng với sự việc xảy ra theo số tuổi.

 

 

Các Giai Đoạn Thời Gian Trên Đường Sinh Đạo và Định Mạng

Dựa vào các số trên mỗi đường để xác định thời gian tương ứng với sự việc xảy ra theo số tuổi.

 

 

Các Giai Đoạn Thời Gian Trên Đường Sinh Đạo và Định Mạng

Dựa vào các số trên mỗi đường để xác định thời gian tương ứng với sự việc xảy ra theo số tuổi.

 

 

H́nh vẽ một bàn tay qua một tư liệu cổ xưa đă được t́m thấy ở thành phố Berlin năm 1922 với những h́nh ảnh mô tả ảnh hưởng cùng biểu tượng của các g̣ trên bàn tay.

 

 


01/03/2005 08:12:34 PM