Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Trang Chủ                                 Gởi Ư Kiến  

Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp

 

 1. Cách lập thành

      Lấy năm, tháng, ngày, giờ Âm-lịch đổi ra số thứ tự như sau:

      - Năm Tư --> 1, Sửu --> 2, Dần --> 3 ..., Hợi --> 12.

      - Tháng giêng --> 1, tháng hai --> 2, .....tháng chạp --> 12.

      - Ngày mùng một --> 1, mùng hai --> 2, ..., ba mươi --> 30.

      - Giờ Tư --> 1, giờ Sửu --> 2, ...., giờ Hợi --> 12.

   

 2. Cộng số của Năm, Tháng, Ngày làm 1 tổng số.

 3. Cộng số của Năm, Tháng, Ngày, Giờ (muốn biết) làm 1 tổng số.

 4. Chia 2 tổng số cho 8 rồi đổi dư số c̣n lại ra đơn quái (xem quái số đơn quái ở trang Qui Ước đoán quẻ Hậu Thiên). Nếu tổng số dưới 8 th́ khỏi chia.

                  Lưu ư:

                - Chia cho 8; tổng số của Năm, Tháng, Ngày làm Thượng Quái trước.

                - Cộng thêm giờ vào tổng số của Năm, Tháng, Ngày rồi cũng chia cho 8 làm Hạ Quái sau.

                 - Đơn quái chỉ có 3 vạch.

 1. Ghép 2 đơn quái thành chánh tượng:

                  - Thượng Quái ở trên.

        - Hạ Quái ở dưới.

 1. Lập hộ tượng.

          - Đánh số thứ tự cho 6 vạch (gọi là hào) của chánh tượng kể từ dưới lên trên.

          - Lấy hào 5, 4, 3 lập thành Thượng Quái của Hô tượng và lấy hào 4, 3, 2 lập thành Hạ Quái của Hộ tượng.

   

 2. Biến tượng:

          - Lấy tổng số của Năm, Tháng, Ngày, Giờ chia cho 6 để t́m hào động là dư số ( số dư là 1 tức là hào 1 động, ..., số dư là 6 tức là hào 6 động.)

          - Hào động là hào ấy phải biến vạch liền () thành vạch đứt () hoặc từ vạch đứt () thành vạch liền ().

          - Chép nguyên lại các vạch của chánh tượng, trừ hào động th́ ghi lại vạch biến của nó làm  thành biến tượng.

   

 3. Khi lập xong chánh, hộ, biến tượng; phải hiểu cho tường tận ư nghĩa của Dịch tượng trước khi đem ra xử dụng.

 


12/31/2004 01:26:33 PM