Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI VÀ SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH LƯ VN
XEM CHỈ TAY
PHÉP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHÉP BÓI BÀI
XEM CHỮ
PHÉP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Trang Chủ                                         Gởi Ư Kiến  

Ư NGHĨA QUÁI VÀ HÀO

 

Chính quái:    Đầu cuộc

Hộ quái    :    Trung cuộc

Biến quái  :     Kết cuộc

Tuy nhiên, có một sốt trường hợp th́ Chính quái lại là Kết cuộc mà Biến quái lại là Đầu cuộc tùy theo hiện trạng của người hỏi đang đứng trong phạm vi nào.

    Muốn toán dịch cần phải:

  1. Hiểu ư nghĩa của quái.

  2. Xem hào nào động.

  3. Hào động là âm hóa dương hay dương hóa âm.

  4. Hào âm cư âm hay cư dương, hào dương cư dương hay cư âm.

  5. Xét ưu tù, vượng tướng.

    " Hào động là cớ sự xảy ra chính đương thời. Dương động hóa âm; âm động hóa dương: việc tăng sức dần dần lên theo quái nghĩa. Dương cư âm hay âm cư dương mà động.

LỤC HÀO LƯ SỰ

hào khó biết    (Kỳ sơ nan tư)

Nhị hào nhiều khen    (Nhị đa dự)

Tam hào nhiều hung    (Tam đa hung)

Tứ hào nhiều lo sợ    (Tứ đa cụ)

Ngũ hào nhiều công    (Ngũ đa công)

Lục hào dễ biết    (Kỳ thượng dị tri)

 

Trong phạm vi quốc gia th́:


Hào sơ:        vạn vật, sông ng̣i, ruộng lúa, cỏ cây, hoa màu, trẻ con, ếch nhái.

Hào nhị:        dân chúng, nhà cửa, trên đất.

Hào tam:        bậc trưởng gỉa.

Hào tứ:          bậc tể tướng.

Hào ngũ:        vua chúa.

Hào lục:        Trời, mây gío, hiện tượng.

 

Trong phạm vi gia đ́nh th́:

Hào sơ:         trạch, mộ, tiểu nhi, kê (gà).

Hào nhị:        trạch nhân, trù táo, thê thiếp, khuyển (chó).

Hào tam:      Trung môn, càng tịch, huynh đệ, trư (heo).

Hào tứ:          Đại môn, môn hộ, mẫu đường, dương (dê).

Hào ngũ:       Đạo lộ, thủy mẫu, phụ đường, ngưu (trâu).

Hào lục:        Tường bích, lương đống, tổ tông, mă (ngựa).

            Dựa vào ư nghĩa của quái mà luận về hào động. Thí dụ: được quẻ Thiên Sơn Độn: Thoái dă (lui ẩn, trốn đi, ẩn náu).

            Nếu sơ hào động: "độn sơ" nghĩa là độn c̣n ít, c̣n nhỏ khó biết, khó thấy (nan tri), đó là cái "độn" mới xảy ra trong ḷng, người ta mới có ư nghĩa đi ẩn, đi trốn thôi). Nếu hào nhị động, đó là "độn nh́", đó là cái độn đă được nói, người đương sự đă tuyên bố cho mọi người biết cái ư đi ẩn của y.

            Nếu "độn tam":  đương sự đứng lên thực sự đi ẩn. Nếu "độn tứ" đương sự đă ra khỏi cửa để đi ẩn. Nếu "độn ngũ": đương sự đă ở ngoài đường, trên đường đi ẩn. Nếu "độn lục": đương sự đă trốn mất rồi.

            Âm hào, dương hào cư âm hay cư dương:

            Mỗi quái có 6 hào, đánh số thứ tự từ dưới lên trên: sơ nhị, tam tứ, ngũ, lục. Ở các thứ tự lẻ là dương: sơ, tam, ngũ. Ở các thứ tự chẵn là âm: nhị, tứ, lục. Ở sơ mà hào âm là âm hào cư dương; ở lục mà hào dương là dương hào cư âm,.v.v..      


12/31/2004 01:38:34 PM