ĐỜI NGƯỜI V SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH L VN
XEM CHỈ TAY
PHP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHP BI BI
XEM CHỮ K
PHP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Trang Chủ                                          Gởi  Kiến  

GIỚI THIỆU KHOA BẤM ĐỘN

         

         C nhiều php bấm độn của tiền nhn để lại cho hậu thế. Mục đch của php bấm độn l muốn biết ngay sự việc tốt xấu hoặc đ, đang v sắp xảy ra khi trong lng đột nhin c sự ưu tư. Ti xin phổ biến hai php bấm độn l php bấm độn của Khổng Minh. Nếu ai đ từng đọc truyện Tam Quốc Ch th đều biết đến vị qun sư nổi tiếng thời Tam Quốc tin tri mọi việc như thần. ng đ biết trước l khng thể gip vua gồm thu cả thin hạ nhưng cũng phải cố gắng hết sức cho đến giy pht sau cng. Tn tuổi của ng đ đi vo lịch sử Trung-Quốc. Php bấm độn thứ hai l php bấm Thin-cương để cho qi vị tham khảo.

 


12/31/2004 01:32:11 PM