Make your own free website on Tripod.com

 

 

ĐỜI NGƯỜI V SỐ MẠNG

 

 

 
DỊCH L VN
XEM CHỈ TAY
PHP BẤM ĐỘN
PHƯƠNG THUẬT
PHP BI BI
XEM CHỮ K
PHP XEM TƯỚNG
PHONG THỦY

   TI LIỆU THAM KHẢO

Sorry, no java browser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Trang Chủ                                            Gởi  Kiến  

QUI KH VƯỢNG & SUY

 

VƯỢNG:

            -  Chấn, Tốn thuộc Mộc vượng ở ma Xun.

            -  Ly thuộc Hỏa vượng ở ma Hạ.

            -  Cn, Đoi thuộc Kim vượng ở ma Thu.

            -  Khảm thuộc Thủy vượng ở ma Đng.

            -  Khn, Cấn thuộc Thổ vượng ở những thng cuối mỗi ma: Thn, Tuất, Sửu, Mi (thng 3, 6, 9 v 12).

SUY:

            -  Khn, Cấn thuộc Thổ suy ở ma Xun.

            -  Cn, Đoi thuộc Kim suy ở ma Hạ.

            -  Chấn, Tốn thuộc Mộc suy ở ma Thu.

            -  Ly thuộc Hỏa suy ở ma Đng.

            -  Khảm thuộc Thủy suy ở những thng cuối mỗi ma: Thn, Tuất, Sửu, Mi (thng 3, 6, 9 v 12).

THẬP THIN CAN

            -  Gip, Ất      thuộc     Mộc          Phương     Đng.

            -  Bnh, Đinh    ---        Hỏa              ---         Nam

            -  Mậu, Kỷ      ---        Thổ                ---         Trung Ương

            -  Canh, Tn    ---        Kim               ---         Ty

            -  Nhm, Qy  ---        Thủy              ---         Bắc

THẬP NHỊ ĐỊA CHI

            -  T          (Thủy)        1                    -  Sửu         (Thổ)         2

            -  Dần          (Mộc)          3                    -  Mo        (Mộc)         4

            -  Thn          (Thổ)          5                    -  Tỵ            (Hỏa)        6

            -  Ngọ          (Hỏa)          7                    -  Mi          (Thổ)         8

            -  Thn        (Kim)           9                    -  Dậu          (Kim)        10

            -  Tuất         (Thổ)           11                   -  Hợi          (Thủy)       12

 

NGŨ HNH TỨ THỜI VƯỢNG, TƯỚNG, ƯU, T

Ma

Vượng

Tướng

Hưu

T

Xun

Mộc

Hỏa

Thủy

Thổ

Hạ

Hỏa

Thổ

Mộc

Kim

Thu

Kim

Thủy

Thổ

Mộc

Đng

Thủy

Mộc

Kim

Hỏa

Cc thng 3, 6, 9, 12

Thổ

Kim

Hỏa

Thủy

 

BT QUI TƯỢNG ĐỒ

CN

KHN

CHẤN

CẤN

Tam Lin

Lục Đoạn

Ngưỡng Bồn

Phc Uyển

LY

KHẢM

ĐOI

TỐN

Trung Hư

Trung Mn

Thượng Khuyết

Hạ Đoạn

 


01/06/2005 07:41:23 PM